معرفی کارمندان معرفی کارمندان

علی اصغری

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

پست الکترونیک: a.asghari [at] bonabu.ac.ir

تلفن: 04137745000 داخلی 1322


صابر آقا محمدی

کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

پست الکترونیک:

تلفن: 04137745000 داخلی 1322


سرکار خانم قهرمانی

کارشناس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

پست الکترونیک:

تلفن: 04137745000 داخلی 1322